Stapsgewijs naar certificering uitzendbureaus

Het kabinet werkt samen met sociale partners en de uitzendsector aan een certificeringsstelsel voor uitzendwerk. Daarmee wordt het wettelijk verboden om aan ter beschikkingstelling van arbeid te doen zonder dat je gecertificeerd bent.

De Wet verplichte certificering ter beschikking stellen Arbeid heeft najaar 2022 voor consultatie voorgelegen en is dit voorjaar behandeld door de Raad van State. Deze heeft een dictum C advies uitgebracht; vrij vertaald zo het wetsvoorstel niet indienen, eerst aanpassen op belangrijke punten.

Enkele belangrijke punten
De Raad van State signaleert een aantal knelpunten en adviseert onder andere om af te zien van de oprichting van een privaatrechtelijke Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) als certificerende instelling. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland spannen zich samen in om op dit punt de nodige overwegingen mee te geven. Ook bij het onderdeel huisvesting en keurmerk stelt de Raad van State kritische kanttekeningen.
Ook praktisch zal de nieuwe wet ‘administratief’ het nodige extra vragen, ook van ondernemers als inleners. Zo worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de arbeidsovereenkomst en de urenbriefjes, dient er controle op de pensioenaansluiting te zijn en moet huisvesting zijn gecertificeerd.
Als inlener is het belangrijk om op tijd geïnformeerd te zijn bij schorsing of verlies van het certificaat. Je wilt weten wanneer het certificaat van een bureau waarmee jij werkt wordt geschorst/ingetrokken. Je hebt dan namelijk vier weken de tijd om een oplossing te vinden voor de bestaande ingeleende uitzendkrachten. Je kunt geen nieuwe krachten meer inlenen via het betreffende bureau.

Voor wie gaat de certificering gelden?
De nieuwe regels gaan gelden voor alle bedrijven die mensen ter beschikking stellen. Dit zijn niet alleen de uitzendbureaus, maar ook bijvoorbeeld een ICT-bedrijf die weleens een werknemer detacheert bij een klant. Het systeem gaat niet gelden voor collegiale uitleen. Als mensen elders worden gedetacheerd tegen de arbeidskosten of intra concern worden uitgeleend, gelden de regels niet.
Bedrijven in de glastuinbouw werken veel met uitzendkrachten en willen dit graag goed doen. Certificering van uitzendbureaus om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden is belangrijk voor de sector. De verplichte certificering uitzendbureaus is dan ook onderdeel van de Human Capital Agenda onder speerpunt 4: flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken.
In de werkgroep Cao Pensioen Fiscale zaken wordt het onderwerp regelmatig geagendeerd. De leden brengen de praktijk van de sector met haar specifieke kenmerken en risico’s in. Dat is belangrijke input bij de uitwerking van de verdere regelgeving.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2023