Ontwikkelingsruimte

Ontwikkeling en uitbreiding

Om te kunnen blijven ondernemen is ruimte nodig voor ontwikkeling en uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Glastuinbouw Nederland zet zich in voor het behoud van voldoende fysieke ruimte en een vereenvoudiging van de regelgeving. Daarbij worden ondernemers binnen de (sub)regio’s ondersteund rondom planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening, bodembeleid en klimaatadaptatie.

Het gaat hierbij om wijzigingen in streek- en bestemmingsplannen en omgevingsvisies voor glastuinbouwgebieden en verspreid liggende glastuinbouwbedrijven, aanpassing van waterbeheerplannen of bodem(structuur)plannen.

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2022