CO2-voorziening

Podcast Kasgesprek 'CO2-voorziening essentieel voor klimaatambities glastuinbouw’

Contact

Dennis Medema

Programmamanager Kas als Energiebron | themaspecialist Energie

CO2 randvoorwaarde klimaatneutrale glastuinbouw

Voor de groei van planten is CO2 een onontbeerlijke grondstof. De CO2 uit de lucht wordt in de kassen omgezet in groenten, bloemen en potplanten. Het overgrote deel van de CO2 die gedoseerd wordt in kassen komt van de verbranding van aardgas in ketels en WKK’s. In een klimaatneutrale glastuinbouw zonder aardgas moet deze CO2 uit andere bronnen komen, naar schatting ruim 2,5 Mton. Nu wordt al ca. 0,7 Mton CO2 geleverd via het OCAP-netwerk of in vloeibare vorm met vrachtwagens, maar de leveringszekerheid is geregeld een probleem. Het is noodzakelijk deze CO2-voorziening verder uit te breiden, zodat een klimaatneutrale glastuinbouw mogelijk wordt.

Actieplan

Glastuinbouw Nederland werkt aan een update van het actieplan CO2-voorziening. Doel is dat de CO2-voorziening de verduurzaming van de glastuinbouw niet gaat beperken en dat de leveringszekerheid van CO2 wordt vergroot. Hiervoor worden meerdere routes uitgewerkt. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van externe CO2 is namelijk afhankelijk van de ligging van het tuinbouwgebied. Voor een verantwoorde CO2-voorziening in de eindsituatie is het cruciaal dat de CO2 volledig uit duurzame bronnen wordt gewonnen.

CO2-afvangst

Naast uitbreiding van met name de huidige bronnen van OCAP, liggen er vooral kansen bij CO2-afvangst uit de rookgassen van afvalenergiecentrales. Andere opties zijn CO2 die vrijkomt bij de opwerking van biogas naar groen gas, CO2 uit houtstookinstallaties, uit andere industrieën en op termijn ook CO2-afvangst uit buitenlucht. Om de benodigde CO2-voorziening mogelijk te maken is doorontwikkeling van afvangtechnologie en financiële ondersteuning daarvan vereist.

Ook de kwaliteit van de CO2 en beperking van de inzet van CO2 in de kassen zijn aandachtspunten. Hier wordt vanuit het programma Kas als Energiebron aan gewerkt.

Samenwerkingsverbanden

Glastuinbouw Nederland werkt onder meer samen met partijen in de afvalsector, de biogas- en biobrandstofproductie, industrie en OCAP om tot haalbare projecten en businesscases te komen voor afvang, transport en levering van CO2 voor de glastuinbouw. Ook neemt Glastuinbouw Nederland deel aan de CCU-alliantie om de belangen voor CO2 hergebruik goed te behartigen.

Podcast Kasgesprek 'CO2-voorziening essentieel voor klimaatambities glastuinbouw’

Contact

Dennis Medema

Programmamanager Kas als Energiebron | themaspecialist Energie

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024