Biodiversiteit

Beschrijving

Vanuit maatschappelijk en teelttechnisch oogpunt wordt steeds meer gesproken over inzet en behoud biodiversiteit. Niet alleen vanuit ondernemers zelf en het Rijk, maar ook vanuit gemeenten en provincies zien wij dat in diverse gebieden hier steeds meer aandacht voor komt, bjivoorbeeld voor het maaibeleid en inrichting van glastuinbouwgebieden. Het is van belang om als Glastuinbouw Nederland aansluiting bij het onderwerp te vinden en waar nodig ook sturing erop. Voor de glastuinbouw is het onderwerp in meerdere opzichten relevant. Het gaat daarbij zowel om het ecosysteem, ofwel de biodiversiteit in de kas, om de kas, in de omgeving en het glastuinbouwgebied en vooral ook de relatie daartussen. In de provincie Zuid-Holland is de inrichting van de openbare ruimte nauw verbonden met de glastuinbouwsector. De beleidsvraag is hoe biodiversiteit in de omgeving van glastuinbouwbedrijven gestimuleerd kan worden op een manier dat het bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering en een krachtige business cases van tuinbouwbedrijven, zodat de stimulering van biodiversiteit getrokken wordt door ondernemers en markt.

Doel is dat er gewerkt wordt aan biodiversiteit mét ondernemers. Door belanghebbenden al in een vroeg stadium mee te nemen in de innovatie kunnen zij vanuit hun bedrijfsvoering kernwaarden meegeven aan onderzoek. Resultaat is dat de uitwerking van het thema biodiversiteit gedragen wordt door de hele regio. Op welke manier kunnen gemeente, gebiedsontwikkelaars en andere stakeholders samenwerken op het gebied van de inrichting van het groen in de glastuinbouwgebieden.

Biodiversiteit is voor de glastuinbouw als volgt van belang:

  • Inzet functionele ecosystemen in en om de kas voor bestuiving en biologische bestrijding;
  • Inzet functionele biodiversiteit om de kas voor bestuiving en biologische bestrijding;
  • Inzet/beheer functionele vegetatie voor bestuivers en biologische bestrijders;
  • Inzet/beheer functionele vegetatie ter voorkoming van ziekten en plagen bijvoorbeeld wants;
  • Gezonde omgeving en imago glastuinbouwgebied (omwonende, ngo, maatschappij).

Voorwaarde:

  • Geen negatieve effecten op de productie en/of fytosanitaire risico’s in de afzetmarkt.

In regio Oostland ligt 300 á 400 hectare braak. De braakliggende terreinen in regio Oostland bieden een mooie kans om deze biodivers in te richten en zo biodiversiteit op de kaart te zetten en landelijke uit te breiden via de PPS Functionele biodiversiteit in en om de kas. De bedoeling is om met een groep telers aan de slag te gaan om te komen tot een gebiedsgericht aanpak gericht op plantgezondheid in combinatie met biodiversiteit. In de glastuinbouwgebieden ervaren wij dat ziekten en plagen zich via de omgeving of direct van kas/bedrijf naar kas/bedrijf kunnen verspreiden. Belangrijk is dat telers inzicht ontwikkelen in de relatie tussen biodiversiteit óm de kas en ecosystemen in de kas. Wat is gewenst, wat moet voorkomen worden, welke plagen/ziekten komen voor, wat is het bestrijdings- c.q. beheersplan, welke biologie wordt ingezet, welke natuurlijke vijanden komen voor, op welke manier zijn die te stimuleren, welke beplanting heeft positieve dan wel negatieve effecten, etc. Monitoringssystemen in en om de kas kunnen hier ondersteunend aan zijn. Snel communiceren als ondernemers in het glastuinbouwgebied (bv WhatsApp groep) om tijdig en adequaat in te grijpen, kan de effectiviteit verbeteren. Dit kan ook richting gevend zijn voor het maaibeleid, beheer van braakliggende terreinen bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke coöperatie. Naast tuinders is het doel de doelgroep te verbreden en andere ondernemers erbij te betrekken, onderzoek uit te zetten en kennis die ontwikkeld wordt te benutten. Er ontstaat een soort ondernemers gedreven Community of Practice voor een gebiedsgerichte aanpak.  

Resultaten

Er is inzicht verkregen in welke plagen de respondenten als een probleem zien, wat zij nu aan activiteiten doen om ziekte en plaagdruk te verminderen en wat hun houding is ten opzichte van biodiversiteit.

Doordat met dit onderzoek beter inzichtelijk is geworden wat de belangen van tuinders zijn, is het als sectororganisatie beter mogelijk om naar andere organisaties te communiceren hoe rekening te houden met de glastuinbouwsector. Onderzoeksvragen kunnen beter afgestemd worden op de problematiek bij telers. Het ecologische ontwerp van de omgeving kan beter afgestemd worden op de belangen van de tuinders. In beleidsvorming kan rekening gehouden worden met de belangen van tuinders.

We hebben tevens contactgegevens gekregen van het merendeel van de respondenten, en meerdere tuinders hebben zich aangemeld betrokken te willen blijven bij onderzoek naar biodiversiteit.

Projectnummer P19010
Looptijd 01-01-20   -   31-12-20
Afgerond Ja
Uitvoerder Innoplant
Document

Onderzoek en projecten

Weerbaar wortelmilieu

Afgerond

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze…

Duurzame beheersing van onkruiden

Afgerond

Doelstelling van dit project is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen door duurzamer de…

Weerbaarheid

Lopend

Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, microbiële ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste weerbare toepassingen te komen. De…

Glastuinbouw Nederland - © 2024