Kas als ecosysteem

Beschrijving

Doel:
Het doel van dit project betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse teeltsystemen in de glastuinbouw ten einde de hoeveelheid milieu-impact te verlagen en te komen tot een robuust weerbaar ecosysteem in de glastuinbouw. Door deze pilot vindt versnelling van ontwikkeling, implementatie en toepassing van ecosystemen plaats, zoveel mogelijk gebruik makend van natuurlijke biologische oplossingen en waar nodig chemische correctie.

Projectbeschrijving:
Het project bestaat uit zes werkpakketten die grotendeels parallel verlopen. Uitgangspunten:

  • Ontwikkelingen op de diverse onderdelen worden stapsgewijs en geïntegreerd opgepakt op demo- en teeltbedrijven.
  • Hoog risico onderdelen vinden plaats op de onderzoek locaties van WUR, waaronder de Kas2030.
  • Voor breed draagvlak en brede implementatie wordt deze pilot in alle drie de deelsectoren binnen de glastuinbouw opgepakt: glasgroenten, snijbloemen onder glas en potplanten.
  • Jaarlijks wordt een PlantgezondheidEvent georganiseerd waar de ontwikkelingen en resultaten (o.a. Best Practices) worden gepresenteerd en bediscussieerd.
  • Er zijn vier pijlers benoemd waarlangs gewerkt wordt om de Kas als Ecosysteem te realiseren: gezond gewas, weerbaar teeltsysteem, High tech en effectief, duurzaam middelen en maatregelenpakket.

In deze pilot zal de focus gelegd worden op het verder ontwikkelen van gezonde weerbare planten en weerbare teeltsystemen middels ondergrondse en bovengrondse ecosystemen. De volgende 6 werkpakketten worden onderscheiden:

Glasgroenten – Vroegtijdig keten-ecosysteem opbouw plaagbeheersing
Voor deze demo zal er in de praktijk worden nagegaan op welke wijze er zo vroeg & effectief mogelijk, een biologisch ecosysteem kan worden opgebouwd voor de plaagbeheersing. Zo kan er mogelijk via de opkweek reeds een standing army van (micro- en macro) organismen worden doorgegeven in de productie. Een standing army van (micro- en macro) organismen sluit aan op het 1ste IPM-principe: preventie. Deze demo wordt gehouden in de glasgroenten, met als beoogd pilotgewas paprika.

Glasgroenten – Bevordering plantweerbaarheid ecosysteem tegen ziekten
In deze demo wordt de plantweerbaarheid gestimuleerd door middel van (hygiënische) maatregelen en (micro) organismen om de weerbaarheid te vergroten c.q. aan te schakelen tegen ziekten. Deze demo wordt gehouden in de glasgroenten met als beoogde gewassen komkommer.

Potplanten – Vroegtijdig ecosysteem introduceren tegen ziekten
In deze demo wordt nagegaan op welke wijze er zo vroeg & effectief mogelijk, een biologisch ecosysteem kan worden opgebouwd voor ziektebeheersing in potplantenteelt. Zo kan er via de potgrond een standing army van micro-organismen worden meegegeven of bij aanvang van de teelt in de productie toe te voegen. Deze demo wordt gehouden in de potplanten, met als beoogd pilotgewas cyclaam.

Potplanten – Vroegtijdig opbouw en behoud ecosysteem tegen plagen
In deze demo wordt nagegaan op welke wijze er zo vroeg & effectief mogelijk, een biologisch ecosysteem kan worden opgebouwd en kan worden aangehouden voor plaagbeheersing in potplantenteelt. Bij de afzet van de potplanten wordt veelal ook een deel van de plaagorganismen meegegeven. Hierdoor wordt het ecosysteem steeds verstoord. Welke mogelijkheden zijn er om een dergelijk ecosysteem tegen plagen in stand te houden in de potplantenteelt. Deze demo wordt gehouden in de potplanten met als beoogd gewas groene potplanten.

Snijbloemen onder glas – Ecosysteem open & gesloten kas
Deze demo betreft een praktisch vergelijk, waarin de effectiviteit van ecosystemen wordt onderzocht bij open kassen & semi-gesloten (gaas in de ramen) kassen. Door verminderde invlieg in een semi-gesloten kas-systeem ontstaat er in theorie een gecontroleerd biologisch evenwicht, welk met minimale curatieve ingrepen in stand kan worden gehouden. Deze demo wordt gehouden in de teelt van snijbloemen onder glas, met als beoogd pilotgewas chrysant.

Snijbloemen onder glas – Grondgebonden ecosysteem bodemziekten 
Deze demo betreft een praktisch vergelijk, waarin een grondgebonden ecosysteem indirect wordt gestimuleerd door middel van hygiënische maatregelen en (micro)organismen tegen bodemziekten (Myrothecium, Fusarium etc). Deze pilot wordt gehouden in de teelt van snijbloemen onder glas met als beoogd pilotgewas lisianthus.

Het huidige systeem is nog onvoldoende robuust en nog teveel risico gestuurd. In genoemde 6 werkpakketten worden verschillende bouwstenen opgepakt. Met elkaar vormen ze een belangrijke basis voor de Kas als Ecosysteem om uiteindelijk te komen tot een integraal weerbaar ecologisch teeltsysteem in de glastuinbouw en haar onderliggende 3 deelsectoren.

Projectnummer P21007
Looptijd 01-01-21   -   31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland

Onderzoek en projecten

Biodiversiteit in en om de Kas

Lopend

Doel: Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel…

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024