Gietwater

Podcast Kasgesprek 'Goed gietwater essentieel, maar niet vanzelfsprekend'

Contact

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Regenwateropslag

De belangrijkste bron van gietwater voor de Nederlandse glastuinbouw is regenwater. Regenwater wordt over het algemeen opgeslagen in gietwaterbassins, maar opslag in de ondergrond is in sommige delen van Nederland ook mogelijk. Via het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over de opvang van hemelwater en de gietwatervoorziening. Voor de substraatteelt staat dit in artikel 3.66 en voor de grondgebondenteelt staat dit in artikel 3.71. Kort samengevat betekenen de voorschriften dat er 500 m3/ha regenwateropslag moet zijn of er moet gebruik gemaakt worden van vervangend goed gietwater (natriumgehalte <0,5 mmol/l). Grondwater is in sommige delen van Nederland vervangend goed gietwater.

Certificering

Als de regenwateropslag groter is dan de minimale wettelijk verplichte 500 m3/ha, dan levert dat voordeel op bij certificering voor verschillende certificaten zoals voor Groen Label Kas (zie bijlage 6 van het certificatieschema).

Voorkomen wateroverlast

De regenwateropslag kan ook worden ingezet om wateroverlast te voorkomen. Door tijdig opslagruimte vrij te maken kunnen piekbuien worden opgevangen. In het Westland is deze werkwijze uitgewerkt tot Rainlevelr.

Droogte

Voldoende goed gietwater is een essentiële productiefactor voor de glastuinbouw. Daarom hebben de meeste glastuinbouwbedrijven een eigen voorziening om gietwater te produceren in aanvulling op het regenwater. Bekijk hier de praktische tips tijdens droge periodes.

Grondwater & omgekeerde osmose

In verschillende delen van Nederland is goede kwaliteit grondwater (natriumgehalte <0,5 mmol/l) beschikbaar voor de toepassing als gietwatervoorziening. Soms moet het grondwater worden ontijzerd voor gebruik. Als het grondwater te veel zouten bevat wordt het met omgekeerde osmose geschikt gemaakt voor gietwater. Grondwateronttrekkingen zijn aan regels van het waterschap gebonden. Afhankelijk van de grootte van de onttrekking is een melding of vergunning nodig. Bekijk hier het overzicht van de waterschappen.

Voor het spoelwater van ontijzeringsinstallaties geldt artikel 3.91 van het Activiteitenbesluit. Voor het concentraat van omgekeerde osmose geldt artikel 3.90 van het Activiteitenbesluit. Als het concentraat niet op oppervlaktewater geloosd mag worden, kan bevoegd gezag (meestal de gemeente) maatwerk verlenen om het concentraat in de ondergrond terug te brengen.

Leidingwater

Omgekeerde osmose kan ook toegepast worden op leidingwater. Het concentraat mag dan alleen op de riolering worden geloosd als bevoegd gezag (meestal de gemeente) daar toestemming voor geeft.

Andere gietwatervoorzieningen

In Nederland wordt in diverse gebieden gebruik gemaakt van een andere gietwatervoorziening of is deze in ontwikkeling. Belangrijke uitgangspunten bij andere gietwatervoorzieningen zijn de kwaliteit van het gietwater, de duurzaamheid en de kostprijs. Enkele voorbeelden van andere gietwatervoorzieningen:

Podcast Kasgesprek 'Goed gietwater essentieel, maar niet vanzelfsprekend'

Contact

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022