Inventarisatie kennisvragen Water, Plantgezondheid en Energie

De komende weken zullen we als sector de kennisvragen inventariseren die er liggen binnen het Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen In Plantgezondheid. Recent is namelijk de oproep 2024 voor nieuwe PPS-projecten vanuit de Topsector geopend. De komende maanden zullen we gebruiken om (samen met kennisinstellingen) nieuwe projectvoorstellen te formuleren die voor financiering kunnen worden ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bij Stichting Kennis in je Kas.

Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. 

Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid is gericht op een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen, dan wel te beheersen. Door te kiezen voor een integrale systeemaanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve groene oplossingen. Dit biedt extra kansen voor een duurzame productie. 

Kas als Energiebron heeft als ambitie dat de sector in 2040 klimaatneutraal is door energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Oproep
Om de doelstellingen te bereiken is kennisontwikkeling van groot belang. Dit doen we binnen diverse projecten waarin verschillende kennisinstellingen onderzoek uitvoeren. Samenwerking tussen ondernemers, ketenpartners, wetenschap en overheden is binnen deze projecten van belang. Dus heeft u als teler ideeën voor projecten en/of kennisvragen die binnen het programma Glastuinbouw Waterproof en/of het programma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid kunnen vallen, dan horen we dat graag van u.

U kunt hiervoor contact opnemen met Margreet Schoenmakers, Dennis Medema en/of met uw netwerkcoördinator van Glastuinbouw Nederland. Ook kunt u dit laten weten via de website van Stichting Kennis in je Kas of per email. Doet u dit het liefst voor 3 mei, om zeker te zijn dat wij u idee nog mee kunnen nemen in de lopende inventarisatie.

Meer informatie

 

 

 

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024