Met voeding en toeslagstoffen wortelmilieu weerbaarder maken tegen bodemziekten

In het project Weerbaar Wortelmilieu wordt onderzoek gedaan naar de rol van substraat, water, biostimulanten en organische meststoffen bij het creëren van een weerbaar wortelmilieu. Afgelopen jaar is het onderzoek toegespitst op de mogelijkheid om een aantal functionele groepen in het microbioom rond de wortels te kunnen sturen. Hiervoor is een proef uitgevoerd met een komkommergewas op een steenwol- en een kokosmat. Het doel was om die voeding en toeslagstoffen te vinden, die het milieu rond de wortels weerbaarder maken tegen bodemziekten.

Aan elk type mat werd minerale of bio-voeding toegediend, met daarbij een aantal behandelingen met verschillende toeslagstoffen. Een van de doelen van de proef was het adequaat voorzien van voedingsstoffen voor plantengroei via vloeibare bio-voeding. Dit is een uitdaging, onder andere omdat die voeding de toevoerleidingen kan verstoppen of tot algengroei kan leiden. De toediening zorgde niet voor problemen, er was alleen een correctie nodig op de te hoge boriumgift die zichtbaar was door verkleuring van de bladranden. Gebruik van steenwol dan wel kokos resulteerde in bekende en verklaarbare lichte verschillen in voedingssamenstelling in substraat en plant, zoals meer stikstof en kalium in steenwol dan in kokos.

Symptoomontwikkeling
In de proef is de weerbaarheid van het wortelmilieu tegen aantasting door de schadelijke bodem oomyceet Pythium getoetst. De Pythium is in het begin van de teelt, twee weken na het planten, in de vorm van oösporen aan de mat toegediend. De symptoomontwikkeling was pas na enkele weken zichtbaar, waarbij er diverse verschillen ontstonden tussen de behandelingen. De ziektesymptomen waren afstervende wortels, schade aan de wortelvoet en bladvergeling/bladverwelking. De resultaten van de uitgebreide scoring toonden dat de planten op steenwol meer schade lieten zien dan op kokos en dat de verschillende additieven onderling maar weinig verschillen in onderdrukking van ziekteontwikkeling lieten zien.

Toeslagstoffen
De genexpressies (via qPCR-analyse) laten zien dat gebruikte groeisubstraten (steenwol, kokos en veen) significant effect hebben op aanwezigheid van functionele groepen van bacteriën. De drie onderzochte, functionele groepen van micro-organismen waren in grotere aantallen/cm3 substraat aanwezig in steenwol dan in kokos. Het bleek mogelijk de activiteit van sommige functionele groepen op te voeren door eenmalige toediening van bepaalde toeslagstoffen. Totale microbiële activiteit, gemeten als potentieel zuurstofverbruik, was hoger in kokos dan in steenwol, maar bleef niettemin op een laag niveau, in vergelijking met data uit andere onderzoeken voor bijvoorbeeld compost.

Weerbaarder
Er is geen duidelijk verschil waargenomen in effecten van gebruikte meststof (minerale ten opzichte van biologisch geproduceerd) op aanwezigheid en activiteit van onderzochte functionele groepen micro-organismen. De vrij lage gehalten aan organisch C en N in de bio-voeding zijn waarschijnlijk de verklaring voor dit beperkte verschil. Met de resultaten van de proef wordt meer inzicht verkregen in de activiteit (en het stimuleren er van) van functionele microbiële groepen in het wortelmilieu in verschillende substraten. Met de diverse gegevens wordt gewerkt aan een substraat-teeltsysteem-microbioom tool. Dit draagt bij aan het effectiever in groeimedia inzetten van deze functionele groepen, zodat de groeimedia weerbaarder zijn tegen ondergrondse ziekten. 

Het Onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV via de Topsector T&U, Club van 100 van WUR Glastuinbouw en Stichting KIJK. Uitvoering vindt plaats onder leiding van Pieter de Visser van Wageningen University & Research (Business Unit Glastuinbouw) in afstemming met de club van 100 en Glastuinbouw Nederland.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021