Reactie Gedeputeerde Staten Zeeland op zienswijzen ontwerp omgevingsverordening

De Provincie Zeeland heeft met een Nota van antwoord gereageerd op de zienswijzen die partijen hebben ingediend op de ontwerp omgevingsverordening van de Provincie Zeeland. Daarin gaat de provincie inhoudelijk in op de inspraak die ZLTO samen met Glastuinbouw Nederland afgelopen februari heeft gedaan op de ontwerp omgevingsverordening. De definitieve omgevingsverordening bundelt alle regels rondom de inrichting van stad en platteland, bodem en lucht. Beide ondernemersorganisaties reageerden op een aantal zaken die in de ontwerp omgevingsverordening staan.

Zoetwatervoorziening
ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben gewezen op de noodzaak dat de Zeeuwse Omgevingsverordening het mogelijk maakt ook buiten het aangewezen bouwblok zoetwaterbassins te realiseren. In de nota van antwoord reageert GS dat men de omgevingsverordening aanpast naar aanleiding van de zienswijze van de glastuinbouw. GS wil in de omgevingsverordening ook buiten het bouwvlak ruimte bieden aan zoetwaterbassins die als bouwwerk worden aangemerkt. Voorwaarde is wel dat dit echt nodig is (als bij het bouwvlak geen adequaat innamepunt voor zoetwater beschikbaar is). De provincie verbindt er daarnaast voorwaarden aan over de landschappelijke inpassing en een goed onderbouwde afweging door de gemeente.  

Ontwikkelingsruimte glastuinbouwconcentratiegebieden
In de ontwerp omgevingsverordening is over de glastuinbouwconcentratiegebieden opgenomen dat geen verdergaande uitbreiding of nieuwvestiging mag worden toegelaten, dan opgenomen is in een vigerend plan of op basis van eerder verleende vrijstelling/ontheffing reeds toegelaten ontwikkelingen. ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben de provincie Zeeland gevraagd meer ruimte te geven aan de glastuinbouwconcentratiegebieden waar dit noodzakelijk is om de energietransitie in de gebieden te doen slagen.
GS reageert in de Nota van antwoord dat in de omgevingsvisie is aangegeven dat als gemeente dat willen, een beperkte ontwikkeling van de concentratielocaties voor de daar gevestigde bedrijven onder voorwaarden mogelijk is. Dit kan uitbreiding en of nieuwvestiging van bedrijven mogelijk maken. De provincie wil op basis van de uitkomsten van de lopende overleggen met de sector en de betreffende gemeenten voorstellen ontwikkelen voor eventuele aanpassingen van de provinciale regeling voor glastuinbouw. ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn positief over deze opening.

Ontwikkelingsruimte solitaire glastuinbouwbedrijven
In de ontwerp omgevingsverordening was al een belangrijke wijziging voor solitaire glastuinbouwbedrijven opgenomen. De maximum oppervlakte voor solitaire kassen is verwijderd. Uitbreiden boven 2 ha wordt mogelijk als bedrijven elders in Zeeland ter compensatie een gelijke oppervlakte solitair glas slopen. ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn positief over het feit dat de maximum oppervlakte voor solitaire glastuinbouwbedrijven binnen de flexibiliteitsbepaling wordt losgelaten. Dit doet recht aan de ontwikkelingen in de sector.

Omgevingsverordening
De landelijke Omgevingswet, die zoals het er nu naar uitziet op 1 januari 2023 van kracht zal worden, zal wetten over de leefomgeving op Rijksniveau vervangen. Alle provinciale regelgeving die daarbij hoort is opgenomen in de Omgevingsverordening. In aanloop naar een nieuwe omgevingsverordening heeft de provincie Zeeland in 2021 de Omgevingsvisie Zeeland vastgesteld. Daarin liggen de doelen voor 2030 en de ambities voor 2050 van Zeeland vast. De definitieve omgevingsverordening wordt door PS ter vaststelling behandeld op 7 oktober 2022. Wanneer de omgevingsverordening daadwerkelijk in werking treedt, hangt af van de landelijke besluitvorming over de omgevingswet. In de tussentijd blijven het huidige Omgevingsplan Zeeland 2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018 van kracht.

De passage uit de Nota van antwoord die betrekking heeft op de zienswijze van ZLTO en Glastuinbouw Nederland is te vinden op p. 63 onder nr. 38 in dit document.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2023