Samen werken aan duurzame glastuinbouw en schoon water

Samen werken aan duurzame glastuinbouw en schoon water

DuurSaam Glashelder

Deelproject Toezicht

Bedrijfsscan

Ondertekening project

Maatregelprogramma

Overheden, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten werken samen aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Glastuinbouw Nederland is daarom samen met de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren het 'Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder' gestart.

Doel is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van de waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2018 moeten telers hun restwaterstromen zuiveren en beschikken over goedgekeurde apparatuur die de gewasbeschermingsmiddelen uit de waterstromen filtert. Voldoet de teler hier niet aan, dan krijgt hij een boete. Momenteel loost de glastuinbouw in het gebied van de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen nog te veel gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in zijn restwater. Dit bedreigt de waterkwaliteit en leidt op termijn tot een verbod op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. En dat willen we voorkomen!

Ondersteunende maatregelen

DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, met de onderdelen: advisering bedrijf, monitoring waterkwaliteit en toezicht. Daarnaast komt er een lobby duurzame gewasbescherming, zal er kennisbundeling komen, wordt een leergroep emissiebeperking opgericht en adviseren we over rioleringscapaciteit en natrium-arm gietwater. Bekijk het Maatregelrapport DuurSaam Glashelder.

Maatregelen

Bedrijfsadvisering

Een belangrijk onderdeel van de kosteloze bedrijfsadvisering binnen DuurSaam Glashelder, is een onafhankelijke bedrijfswaterscan. Deze scan geeft u inzicht in de waterstromen op uw bedrijf en resulteert in een praktisch plan van aanpak. Bovendien krijgt u een overzicht van eventuele maatregelen die u kunt nemen, zodat u in de toekomst voldoet aan de wet- en regelgeving. Als u meedoet aan dit project en u treft daadwerkelijk maatregelen, dan kunt u ook nog een stimuleringsbijdrage aanvragen. 

Rioleringscapaciteit

In de gebieden Klazienaveen, Erica en Zuidbroek is beperkte rioleringscapaciteit. Daardoor kunnen bij ondoelmatig gebruik ongewenste restwaterlozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat er zo min mogelijk restwater is en dat er niet per ongeluk hemelwater op het riool wordt geloosd. 

Bij de bedrijfswaterscan en de bezoeken in het kader van toezicht worden de restwaterstromen en de hemelwaterafvoer per bedrijf in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de lokale rioleringscapaciteit. Zo ontstaat een beeld van de gewenste rioleringscapaciteit per gebied na optimalisatie.

Natriumarm gietwater

Natriumarm gietwater is belangrijk voor duurzame recirculatie van drain- of drainagewater. Daarbij moet worden voldaan aan geldende regelgeving. Voor de individuele tuinder nemen we dit onderdeel mee bij de bedrijfsscan of het toezicht.

Hemelwater is een goede bron voor gietwater. We onderzoeken de mogelijkheden om meer hemelwater op te vangen, om een pilot te starten voor het verwijderen van natrium uit giet- of recirculatiewater en om WMD-gietwater in Klazienaveen natriumarm te maken.

Monitoring van de waterkwaliteit

Met het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater brengen we de lozingen in kaart en krijgen we inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregelprogramma.

Het houden van toezicht

Binnen DuurSaam Glashelder houden waterschappen en gemeenten (RUD/ODG) innovatief toezicht op een wijze die past bij het project. Bedrijven worden uitvoerig bezocht, er is een nauwe samenwerking met betrokken organisaties. Ook bewaken zij de voortgang van de gemaakte afspraken en is er intensieve aandacht voor tuinders die niet deelnemen aan de bedrijfswaterscan. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het gezamenlijk verbeteren van de waterkwaliteit.

Lobby duurzame gewasbescherming

Momenteel is het toelatingsbeleid voor gewasbescherming gericht op het beoordelen van individuele stoffen en niet op het toelaten van innovatieve duurzame systemen. Dat is jammer, want een innovatief toelatingsbeleid leidt tot een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een duurzamere teelt en minder emissies.

DuurSaam Glashelder wil de breedte van het huidige middelenpakket behouden,  (groene) middelen versneld toelaten, plantgezondheid stimuleren en middelen  sectorgericht toepassen. Verder streven we naar een pilotbedrijf in het glastuinbouwgebied in Drenthe en stimuleren we telers die interesse hebben in biologische teelt om deze overstap te maken.

Kennisbundeling

DuurSaam Glashelder gaat initiatieven ontplooien om lokale kennis over emissiebeperking en duurzaam telen in de grondteelt te bundelen en te delen. Zo komen innovatieve ontwikkelingen eerder in beeld, versterken we de positie van lokale tuinders en worden er misschien zelfs specifieke projecten gestart.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Vechtstromen en STOWA.

Deelproject Toezicht

Bedrijfsscan

Ondertekening project

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024