Elektriciteit

WKK

Voor de glastuinbouwsector is WKK (Warmte Kracht Koppeling) de basis voor de energievoorziening. Met een totaalrendement van meer dan 90% wordt voorzien in de vraag naar warmte, elektriciteit en CO2 in combinatie met gasketels en een voortdurend groeiend aandeel duurzame bronnen. De centrale rol van WKK verandert in de ontwikkeling naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector in een beperktere rol voor pieklevering, als backup-voorziening en voor flexibiliteit. Door omschakeling naar groen gas of biobrandstof verduurzaamt ook WKK.

Het huidige WKK-park met een vermogen van 2,4 Gigawatt (gelijk aan 3 grote elektriciteitscentrales) neemt geleidelijk af. In de energietransitie naar een duurzame, CO2-vrije energievoorziening vervult WKK een belangrijke rol bij het aanvullen en opvangen van de variaties in het aanbod van elektriciteit uit wind en zon. Door een voortdurende groei van elektriciteit uit wind en zon, die sterk concurrerend zijn voor WKK, neemt ook het aantal draaiuren van WKK ook af. De WKK in de glastuinbouw is dankzij het hoge rendement en flexibiliteit de beste fossiele optie om tekorten aan duurzame elektriciteitsopwekking aan te vullen. De snelheid en precisie waarmee WKK kan reageren op variaties in vraag en aanbod van elektriciteit speelt daarbij een grote rol.

Elektriciteit

De energievoorziening in de glastuinbouw wordt steeds meer gebaseerd op elektriciteit. Vooral door een toename van belichting, zowel qua intensiteit als qua areaal. Ook automatisering en duurzame warmte opties leiden tot meer elektriciteitsverbruik. Denk bijvoorbeeld aan pompenergie voor aardwarmte en Warmte Koude Opslag.

Als gevolg van de groei van het elektriciteitsverbruik neemt de vraag naar elektriciteit toe die verder wordt versterkt door een geleidelijk teruglopende opwekking van elektriciteit met gasgestookte WKK’s. Het vervangen van eigen opwekking van elektriciteit met WKK’s door inkoop leidt tot een directe reductie van de CO2-emissie en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling naar een klimaatneutrale sector.

Een belangrijke voorwaarde voor deze ontwikkeling is een aanpassing van de tarieven voor het netbeheer van elektriciteit. Deze vormen vanwege het huidige piektarief een belemmering. In het kader van het Klimaatakkoord 2030 moet hier een oplossing voor gevonden worden. De inkoop van elektriciteit blijft een kostenpost waarmee besparing essentieel is voor de toekomst van de sector. Onder meer via Kas als Energiebron wordt ingezet op energiebesparing zoals LED verlichting.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024