Opslag Duurzame Energie (ODE)

Contact

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Oplossing voor ODE

In het wetsvoorstel Wijziging Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is een voor de glastuinbouw zeer forse tariefverhoging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) 2020 opgenomen. Glastuinbouw Nederland heeft daarom de politiek opgeroepen de ODE aan de kaak te stellen. Zowel voor de verbruiksschijf 10.000 tot 50.000 kWh (kleine MKB) als > 10 miljoen kWh wordt een tariefstijging van circa 34% voorgesteld, terwijl de verbruiksschijf ertussen (50.000 tot 10 miljoen kWh) wordt geconfronteerd met een tariefstijging van bijna 180%. In deze verbruiksschijf bevindt zich het grootste deel van de inkoop van elektriciteit in de glastuinbouwsector. Hiermee worden bedrijven en sectoren die voor het elektriciteitsverbruik volledig afhankelijk zijn van deze verbruiksschijf onevenredig geraakt. Daarom zoekt Glastuinbouw Nederland, samen met de ondernemersgroep Energie, individuele leden en andere organisaties, nadrukkelijk de dialoog met de politiek om een oplossing te vinden voor dit probleem.

Eerlijke verdeling

Omschakeling van WKK-gebruik (aardgas) naar de inkoop van elektriciteit uit het net vormt een van de onderdelen van de energietransitie naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector. De eenzijdige, grote kostprijsverhoging door de verhoogde ODE-heffing heeft daar echter een averechts effect op. Het zal voor telers eerder een stimulans tot gevolg hebben van WKK-toepassing in de glastuinbouw. WKK is weliswaar een zeer milieu-efficiënte energietoepassing met een totaalrendement van meer dan 90%, maar is wel gebaseerd op fossiele energie. Glastuinbouw Nederland pleit ook uit oogpunt van verduurzaming voor een eerlijke verdeling van de ODE-tariefverhogingen. Daarnaast is een kenmerk van de energietransitie dat opwekking en gebruik van CO2-vrij opgewekte elektriciteit wenselijk is en wordt gestimuleerd. Een hogere ODE-heffing op duurzaam opgewekte elektriciteit staat hier echter haaks op. Andersom zou een – gedeeltelijke – ODE-vrijstelling op inkoop van duurzaam opgewekte elektriciteit een stimulans zijn voor de doorontwikkeling.

Contact

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024