Personeelsbeleid

Bemiddelingsplatform Personeel

Kasgroeit heeft op verzoek van Glastuinbouw Nederland, gesteund door de Taskforce Arbeid van LTO, de andere belangenorganisaties in de glastuinbouw, Plantum, FNV en CNV, het Bemiddelingsplatform Personeel opgericht. Het platform richt zich tijdens de coronacrisis op het koppelen van werkgevers met meer mensen dan werk aan werkgevers met meer werk dan mensen. Maar op dit platform kunnen individuele werknemers en gecertificeerde uitzenders ook zien bij welke bedrijven behoefte is aan mensen.

Leven lang leren

Medewerkers en ondernemers willen hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor de glastuinbouw. Via Kasgroeit kan iedereen in de glastuinbouw zijn of haar vakmanschap en competenties verbeteren en uitbreiden. Dat kan in de vorm van een cursus of opleiding, maar ook door te leren in de dagelijkse praktijk.

Verzuimbegeleiding

Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. Lees hier meer over de verplichtingen.

Er zijn diverse aanbieders die kunnen ondersteunen bij het verzuimbeleid met o.a. een arbeidsdeskundig onderzoek. In de glastuinbouw zijn dit bijvoorbeeld Stigas en Sazas. Glastuinbouw Nederland is (bestuurlijk) betrokken bij deze partijen.

Werken aan inzetbaarheid

Je richten op de inzetbaarheid van medewerkers is belangrijker dan ooit. Medewerkers werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Hoe houden we onze medewerkers fit en vitaal aan het werk? Lees hier meer over de mogelijkheden die Kasgroeit en Stigas hiervoor bieden.

Automatisering en robotisering

Hoe ziet toekomstige arbeid en goed werkgeverschap in de glastuinbouw eruit? Wat is de verdere impact van automatisering en robotisering? Hoe veranderen traditionele functies en wat worden de nieuwe functies? Hoe moet het huidige personeel ‘meegroeien'? 

In het rapport van Wageningen University & Research worden zes transitiepaden omschreven, die de binding en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Waar vaak de nadruk wordt gelegd op de technische innovaties als het om arbeid gaat, staat nu juist het menselijke aspect centraal. 

Internationale werknemers

Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zij dienen met zorg en respect te worden behandeld. Ondernemers hebben hierin een belangrijke taak. Lees meer

Uitzendbureaus

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een werkgever aansprakelijk. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Vertrouwenspersoon

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Daarom hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de vertrouwenspersoon glastuinbouw en opgenomen in de cao. Deze vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap. Bekijk de flyer (Nederlands / Engels / Pools) voor meer informatie.

Geschillenregeling

De geschillenregeling cao Glastuinbouw biedt aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid om bij een geschil van mening over de uitleg van een cao bepaling of bij een geschil over de juiste toepassing van de cao het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.

Functioneren en beoordelen

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw geeft praktische informatie en tips over het voeren van een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek en het maken van werkafspraken.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022