Internationale arbeid

Masterplan Internationale Werknemers

Jaarlijks werken in de glastuinbouw zo'n 84.500 mensen als uitzendkracht. Hiervan is ruim 80% afkomstig uit het buitenland. Deze internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan het productieproces in de kas. Zij moeten met zorg en respect worden behandeld.

Glastuinbouw Nederland heeft de ambitie om te komen tot een sector die bekend staat als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer. Hiervoor stelde de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs het Masterplan Internationale Werknemers op. De speerpunten van dit masterplan zijn erop gericht ondernemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en uit te dragen. 

Informatiepunt voor werknemers uit het buitenland

Op internationale werknemers die in Nederland komen werken en wonen, komt vaak veel af. De Rijksoverheid heeft speciaal voor deze mensen een website waar zij uitleg vinden over hoe zij zaken moeten regelen en welke rechten en plichten ze hebben. Ook zijn hier tal van instanties te vinden, die hen verder kunnen helpen met vragen. 

Vertrouwenspersoon

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Daarom hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de vertrouwenspersoon glastuinbouw en opgenomen in de cao. Deze vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap. Bekijk de flyer (Nederlands / Engels / Pools) voor meer informatie.

Uitzendbureaus

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een inlener zelf aansprakelijk. Als het een malafide uitzendbureau betreft kan dit grote gevolgen voor de ondernemer hebben. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Is uw uitzendbureau gecertificeerd?
De meest belangrijke registratie van het uitzendbureau is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk van de SNA is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Via SNA kan eenvoudig worden gecontroleerd of een uitzendbureau is gecertificeerd. Via de attenderingsservice kan de inlener geattendeerd worden op wijzigingen in het register over een uitzendbureau. 

Huisvesting

Goede huisvesting voor iedere internationale werknemer is ons uitgangspunt. In de cao Glastuinbouw zijn normen opgenomen die voor de certificering als uitgangspunt gelden.

Huisvesting via ondernemer
Glastuinbouw Nederland adviseert haar leden die zelf woonruimte aanbieden deze te laten certificeren via het Agrarisch Keurmerk Flexwonen of de Stichting Normering Flexwonen. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van huisvesting. Werknemers en werkgeversvertegenwoordigers stelden de normen op.

Huisvesting via uitzendbureau
Ondernemers die gebruik maken van uitzendbureaus controleren via de Stichting Normering Flexwonen of het uitzendbureau voor huisvesting is gecertificeerd. 

Misstanden melden

Een ondernemer geeft zelf aan bij het uitzendbureau welk loon een uitzendkracht moet ontvangen. Ook voert een ondernemer hier controle op uit. Dit is een verplichting, die in de cao is opgenomen.

Als blijkt dat het uitzendbureau niet het juiste loon aan de uitzendkracht betaalt, vraagt de ondernemer (inlener) het uitzendbureau dit te corrigeren. Een vervolgstap kan zijn een melding maken bij:

Indien Glastuinbouw Nederland melding ontvangt over een lid dat vermoedelijk misstanden begaat, dan volgen we de volgende procedure

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2021