Energiebelasting

Verlaagd tarief tuinbouw

De overheid heft sinds de jaren ‘90 belasting over het eindverbruik van gas (en elektra). Voor de glastuinbouw pakte deze opzet zeer ongunstig uit met onevenredig hoge lastendruk in vergelijking met de grote industrieën. Dat komt door het gestaffelde (degressieve) tarief. Het tarief is lager naarmate het verbruik hoger is. Daarom is met de overheid een verlaagd tarief overeengekomen voor ketelgas in de schijven 0-170.000 m3 en 170.000 - 1 miljoen m3. Deze verlaagde tarieven besparen voor de sector ongeveer € 120 miljoen per jaar. Voor de energiebelasting op elektriciteit is geen aangepast tuinbouwtarief. Bekijk de huidige tarieven.

CO2-sectorsysteem

Vanwege EU-staatssteunregels moet de glastuinbouw een tegenprestatie leveren voor de verlaagde tarieven: een CO2-emissieplafond en een verrekening als dat plafond wordt overschreden. Dit is in 2012 vastgelegd in een convenant CO2-sectorsysteem t/m 2020 en recent verlengd voor de periode 2021 t/m 2024. Met het sectorsysteem wordt geborgd dat de glastuinbouw zijn CO2-reductiedoel 2030 haalt. Zie ook de Visie Klimaatneutraal 2040 en Convenant Energietransitie 2022-2030.

WKK-vrijstelling

Het meeste gas in de glastuinbouw wordt ingezet in de WKK’s. Daar geldt een vrijstelling voor de energiebelasting, omdat de output (elektriciteit) bij de eindverbruiker wordt belast. Met de vrijstelling wordt dubbele belasting voorkomen. Deze vrijstelling geldt voor alle gascentrales, dus het is geen specifieke glastuinbouwregeling.

Kabinetsplannen

Het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV stelt voor om vanaf 2025 het verlaagd tarief tuinbouw voor ketelgas af te schaffen, tezamen met meerdere belastingvrijstellingen voor andere sectoren in Nederland. Naast het afschaffen van het verlaagd tuinbouwtarief ketelgas, wordt ook de WKK-vrijstelling ingeperkt tot de netlevering. Omdat beide maatregelen verregaande gevolgen hebben voor de glastuinbouwsector heeft Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van de Tweede Kamer en het Ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de effecten van deze twee fiscale maatregelen op de glastuinbouw. De impact is een lastenverzwaring van honderden miljoenen, zie hier.

Prinsjesdag 2023

In april 2023 heeft het kabinet voorgesteld om deze maatregelen gefaseerd in vijf jaar in te voeren. Op Prinsjesdag 2023 staat de uitwerking daarvan in de belastingplannen, inclusief een verbeterd CO2-sectorsysteem met een vlakke aanvullende heffing. De fasering is een belangrijke winst, maar onvoldoende. Hierbij is een nadere impactanalyse gepubliceerd.

Rekentool
Download hier de rekentool waarin u voor uw bedrijf de impact van de fiscale maatregelen kunt berekenen.

Fossiele subsidies

Al enige tijd wordt vanuit de milieubeweging kritiek geleverd op wat zij noemen fossiele subsidies. In het meest recente rapport hierover wordt voor de glastuinbouw een voordeel van € 1,3 miljard per jaar berekend.

Met de door hen gehanteerde definitie is dat een aannemelijk bedrag: € 100 miljoen vanwege verlaagd tarief tuinbouw, € 200 miljoen vanwege WKK-vrijstelling en € 1 miljard door het degressieve stelsel.

Die definieert men als het verschil tussen wat de consument/kleinverbruiker aan energie gerelateerde belastingen betaalt en wat bedrijven/grootverbruikers betalen. De achtergrond van die verschillen accepteert men niet en men stelt bovendien dat bedrijven daardoor te weinig doen aan CO2-reductie. Instrumenten als EU-ETS of het glastuinbouw CO2-sectorsysteem die doelen borgen, worden daarbij naar onze mening onvoldoende gewaardeerd. Dat het huidige degressieve systeem van energiebelasting op de schop moet, daar is Glastuinbouw Nederland het mee eens.

Lees meer

Inklappen

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024