Gewas

Samenwerking met FVO en versnellersgroep

De netwerkcoördinatoren van Glastuinbouw Nederland werkten in 2023 volop aan de verbinding met de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) en de Versnellersgroep Duurzaamheid Sierteelt. FVO streeft naar versnelling in duurzaamheid, wat gebeurt op vijf thema’s (klimaatneutraal, gewasbescherming, biodiversiteit, water en arbeid). Onder de leus ‘Naar 100% groen geteeld’ werkt de Versnellersgroep Sierteelt aan eenzelfde ambitie, met focus op drie thema’s (less impact, reduce waste en happy people). FVO en de versnellersgroep richten zich vooral op de gewasgroepen tomaat, paprika, komkommer, aubergine, chrysant, gerbera, orchidee en kalanchoë.

Groene oplossingen in kaart gebracht

Welke groene oplossingen zijn er in mijn gewas als alternatief voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen? Om die vraag voor een teler te kunnen beantwoorden, hebben de netwerkcoördinatoren van Glastuinbouw Nederland in 2023 voor alle gewassen de beschikbare groene oplossingen in kaart gebracht. In gedetailleerd overzichten zijn alle groene oplossingen te vinden. FVO en de Versnellersgroep Sierteelt gebruiken de overzichten om de ambitie ‘Naar 100% groen geteeld’ waar te kunnen maken. Voor landelijke commissies dienen de overzichten om helder te krijgen waar er nog vraagstukken liggen op het gebied van vergroening van gewasbescherming.

Energiezuiniger worden door data te vergelijken

In veel gewasgroepen is in 2023 fors ingezet op de vraag hoe data over het kasklimaat (zoals licht, vocht en CO2) en energieverbruik binnen teelten met elkaar vergeleken kunnen worden om energiezuiniger te telen. In orchidee wordt hiernaar gekeken via een energie monitoringstool. In chrysant wordt naast de energiebesparing ook de kwaliteit en houdbaarheid bekeken om zo een goed product te kunnen leveren met minimaal energiegebruik. In tomaat worden deze winter vijf bedrijven gevolgd. In samenwerking met Wageningen UR wordt nagegaan hoe optimaal met full LED is te telen. Daarnaast investeerden de meeste gewasgroepen in 2023 volop in LED-belichting en onderzoek naar verdere energiebesparing.

Glastuinbouw Nederland - © 2024