Energie

Telersbijeenkomsten over Energiebesparingsplicht

Glastuinbouw Nederland houdt in april vier bijeenkomsten over de Energiebesparingsplicht voor telers. Vanaf 1 juli 2023 verplicht de Energiebesparingsplicht bedrijven met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent), energiebesparende maatregelen te nemen die in maximaal vijf jaar zijn terug te verdienen. Elke vier jaar moet men hierover rapporteren, aan de hand van de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Bedrijven en instellingen die jaarlijks 10 miljoen kWh elektriciteit of minimaal 170.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken én waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt, moeten voldoen aan de zogeheten onderzoeksplicht.

Kamer schroeft fiscale maatregelen fors terug

Eind oktober stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2024 met daarin ook de Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw. Tot opluchting van Glastuinbouw Nederland gaat de Kamer akkoord met een aantal voor de sector gunstige aanpassingen, waarmee een intensief lobbytraject wordt beloond. Afschaffing van het verlaagd tarief tuinbouw in de energiebelasting gaat nu binnen tien in plaats van vijf jaar gebeuren, er komt een jaarlijkse herbeoordeling van de inperking van WKK-vrijstellingen en een extra hoge CO2-heffing in het CO2-sectorsysteem om deze versoepeling in WKK-maatregelen te dekken, is van tafel.

Glastuinbouw Nederland presenteert energievisie

In juni presenteert Glastuinbouw Nederland haar vernieuwde Energievisie. Tijdens het drukbezochte EnergiekEvent bij WUR Glastuinbouw en Delphy in Bleiswijk overhandigt voorzitter Adri Bom-Lemstra het visiedocument aan Inge Lardinois van directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit het ministerie van LNV. In de visie wordt vastgehouden aan de doelstelling om in 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te zijn. “Maar we moeten daarbij inspelen op actuele ontwikkelingen. Zo is het maatschappelijk sentiment rond biomassa flink veranderd en biedt waterstof sneller dan verwacht mogelijkheden voor de glastuinbouw”, aldus Bom-Lemstra.

Energiemonitor: CO2-emissie sterk gedaald

Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt in november dat de CO2-emissie in 2022 met 1,7 Mton is gedaald naar 4,9 Mton, een afname van zo’n 25%. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de hoge energieprijzen. Daardoor zijn telers minder gas per m2 gaan verbruiken. Bedrijven gaan in 2023 door met energiebesparen en het aanpassen van teeltplannen. Daarnaast zeilen telers scherp aan de wind als het gaat om de flexibele inzet van energiebronnen in reactie op de energiemarkt. Als gevolg van de dalende CO2-emissie in 2022 hoeven telers zeer waarschijnlijk geen CO2-heffing over dat jaar te betalen omdat het emissieplafond niet is overschreden.

Diverse subsidieregelingen gaan weer open in 2023

In 2023 gaan er weer diverse subsidieregeling open. Zo is de SDE++ van 5 september tot en met 5 oktober open. De regeling is aangepast waardoor geothermieprojecten meer kans op subsidie maken. Voor warmtepompen is echter beperkt SDE beschikbaar. Van 5 oktober tot met 20 oktober opent, na vijf maanden vertraging, de EG-regeling. Tussen 20 en 27 november is de zogeheten HEHW-regeling open, bedoeld als compensatie voor telers met geothermie, zonthermie of biomassa die in 2021 en 2022 SDE misliepen vanwege de hoge energieprijzen. Verder wordt in december bekend dat op 1 februari 2024 de zogeheten SWiG-regeling opengaat, een subsidieregeling voor de aanleg van warmtenetten in de glastuinbouw.

Lees meer

Vervolg Kennisuitwisseling fossielvrij krijgt subsidie

In december wordt bekend dat voortzetting van het project Kennisuitwisseling Fossielvrije, Duurzame en Rendabele Glastuinbouw via het programma Kas als Energiebron de komende drie jaar kan rekenen op €4,75 miljoen subsidie van het ministerie van LNV. Het geld is bedoeld voor het organiseren van demonstraties en pilots, bijeenkomsten, cursussen en training voor telers. Ook kan er onder meer onderzoek door consultancybureaus van worden betaald in het geval er behoefte is aan korte studies. Het vervolgproject focust op de stimulering van kennis over en toepassing van LED-belichting, efficiënter CO2 doseren en samenwerking met regionale activiteiten in de gebiedsaanpak.

Glastuinbouw Nederland - © 2024