Weerbaar Telen

Contact

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Aanleiding

In december 2016 organiseerden Glastuinbouw Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw een Expertmeeting Weerbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de stand van zaken rondom plantweerbaarheid. Uit de bijeenkomst kunnen we concluderen dat de bestaande kennis goed ontsloten moet worden en dat er behoefte is aan een duidelijke definitie van plantweerbaarheid en een uniforme, snelle en goedkope manier om weerbaarheid te meten. Deze meting moet je vervolgens kunnen interpreteren om te kunnen sturen.

Integrated Pest Management (IPM)

Weerbaar telen is een belangrijk uitgangspunt van Integrated Pest Management (IPM) en geborgd in het eerste grondbeginsel. De basis is een goede balans in de plant om zo de plant te faciliteren om de eigen weerbaarheid op peil te houden. De bovengrondse delen kun je daarbij niet los zien van de ondergrondse delen en vice versa.

Voorbeelden van weerbaar telen, bekeken vanuit de ondergrondse delen, zijn:

  • Een goede structuur van de grond, goede verhouding lucht-water, geen dichte plaat, geen verslemping
  • Goede balans tussen de verschillende nutriënten
  • Voldoende aanwezigheid van goede schimmels en bacteriën en ander bodemleven (in juiste verhouding) en zo min mogelijke aanwezigheid van 'verkeerd' bodemleven

Kennis delen

Op sommige gebieden ontbreekt nog kennis om Weerbaar Telen goed toe te passen. Er zijn veel ervaringen in de praktijk, maar onduidelijk wat wel en niet werkt én waarom iets wel of niet werkt. De kennis die er wel is, is erg verspreid. Op deze plaats proberen we informatie (presentaties, artikelen, onderzoeksrapporten e.d.) over weerbaar telen te bundelen.

Weerbaar Telen

Het begrip Weerbaar Telen wordt door steeds meer mensen gebruikt, maar een duidelijke definitie ontbreekt. Weerbaarheid is een lastige materie. Kwekers hebben positieve ervaringen, maar het is onduidelijk wat ze precies doen. Adviseurs willen adviseren, maar weten niet wát ze moeten adviseren. Er zijn veel middelen en maatregelen beschikbaar, maar wat en hoe het werkt is vaak nog onduidelijk.

Het is belangrijk om bij een goede definitie oorzaak en gevolg te onderscheiden. Het gaat bij plantweerbaarheid om:

  • Vermogen tot verdediging door de plant zelf
  • Capaciteit van een plant om te reageren op een verstoring door schade te weer-staan en door snel te herstellen
  • Vermogen om minder vatbaar te zijn voor ziekten en plagen

Onder plantweerbaarheid wordt verstaan het vermogen van een plant om zich te verdedigen. Dat kan via genetische afweer zoals resistentie, morfologische afweer bv dikke celwanden of beharing en geïnduceerde resistentie. Vooral over dit laatste is nog veel kennis nodig. Hoe kunnen wij het ‘immuunsysteem’ van de plant actief aanzetten met teeltomstandigheden, biostimulatoren of toevoegingen aan het wortelstelsel zoals bepaalde bacteriën. Als wij meer weten hoe en aan welke knoppen wij kunnen draaien zijn wij in staat om de plantweerbaarheid te vergroten. Daarmee hebben wij een systeemsprong naar een weerbare toekomst in plantgezondheid.

Contact

Kyra Broeders

Beleidsspecialist Plantgezondheid

Liesbeth Nijs

Themaspecialist Plantgezondheid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024