Screeningsonderzoek Plantgezondheid

Beschrijving

Doel is een doorlopend onderzoekprogramma op te stellen waarbij biologische en chemische middelen en maatregelen worden getest tegen diverse gewasoverschrijdende ziekten en plagen. Op deze wijze ontstaat inzicht in de effectiviteit van diverse biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen die preventief dan wel ter correctie ingezet kunnen worden voor bestrijding c.q. beheersing van ziekten en plagen in de glastuinbouw. Jaarlijks worden ca. vier gewasoverschrijdende onderzoeken uitgevoerd. Als basis geldt de knelpuntenlijst, maar afhankelijk van de situatie kan dit worden aangepast in afstemming met de ondernemersgroep Plantgezondheid.

Knelpunten top 12:

 1. Bemisia tabaci
 2. Rupsen
 3. Trips
 4. Wantsen
 5. Valse meeldauw
 6. Botrytis
 7. Echte meeldauw
 8. Fusarium
 9. (Wol)luis
 10. Phytophthora
 11. Mijtachtige
 12. Mineervlieg

De keuze van de onderzoeken en pilotgewassen worden gedaan in afstemming met de leden van de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. In 2020 wordt onderzoek naar bestrijding van Bemisia tabaci in het pilotgewas paprika uitgevoerd en bestrijding trips in het pilotgewas roos.

Resultaten

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify vorige zomer een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een groot aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen op het knelpuntinsect myzus persicae (perzikluis). Zowel bestaande middelen als nog niet geregistreerde middelen zijn in dit onderzoek getoetst. Daarbinnen zijn zowel chemische middelen als middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) meegenomen. Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Proefopzet
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van al wel toegelaten, maar ook enkele  niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, zijn in totaal 22 verschillende middelen beproefd. De meeste middelen zijn ingezet volgens het huidige geldende wettelijk gebruiksvoorschrift, of volgens een protocol dat vooraf met de producenten is afgestemd. Omdat het aantal objecten te groot was om in een kas uit te kunnen voeren, is de op groene luis uitgevoerde proef in het pilotgewas chrysant opgesplitst over twee kasafdelingen. De proefomstandigheden waren optimaal voor de ontwikkeling van bladluis, zodat snel een hoge infectiedruk optrad. Naast perzikluis (myzus persicae) kwam in de proef ook spontaan katoenluis opzetten, zodat deze is meegenomen in de resultaten.

Projectnummer P20001
Looptijd 01-01-20   -   31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Vertify
Document

Onderzoek en projecten

Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw

Lopend

Doel: Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisie…

Masterplan Verticillium

Lopend

Doel: Duurzame vermindering van de Verticillium-verwelkingsziekte in de glastuinbouw door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op gevoelige detectie van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024