Arbeid

CAO en WAB

In dezelfde maand dat het ministerie van SZW de Verbindend Verklaring afgaf voor de huidige Cao met een looptijd tot 1 januari 2020, startten de gesprekken voor de nieuwe overeenkomst. De voorkeur voor een Cao met een korte looptijd heeft te maken met de onzekerheid op de arbeidsmarkt en het overheidsbeleid. Daarvan is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een goed voorbeeld. Glastuinbouw Nederland en andere agrarische werkgeversorganisaties hebben zich fel verzet tegen de gevolgen daarvan. Grootste punten van kritiek zijn de hoge WW-premie voor flexarbeid en de transitievergoeding. De nieuwe maatregelen kunnen in sommige situaties tot 7% meer loonkosten leiden. Gebruik kunnen maken van uitzonderingsregels in de WAB is dan ook een voorwaarde voor de nieuwe Cao-ronde, die in december moeizaam van start ging. Een ander belangrijk punt is het pensioendossier.

Digitale RIE

Glastuinbouw Nederland heeft veilig, gezond en duurzaam werk hoog in het vaandel staan. Het is niet voor niets een belangrijk onderdeel van de visie op goed werkgeverschap. Stigas is hierbij de kennispartner. Het kennisinstituut, waar Glastuinbouw Nederland in het bestuur zit, ondersteunt bedrijven met diensten om duurzaam werken te bevorderen. Een van die middelen is de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), een verplicht document waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het bedrijf in kaart worden gebracht. De digitale RIE van Stigas is gemaakt voor en door ondernemers en medewerkers uit de agrarische en groene sector. Dat helpt om de risico’s in de tuinbouworganisatie beter in kaart te brengen en aan te pakken. Bedrijven die premie afdragen bij Colland kunnen veelal kosteloos of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de diensten van Stigas.

Imagocampagne jongeren

Jongeren in de kas moeten hun leeftijdsgenoten informeren en enthousiasmeren. Dat is het uitgangspunt van zowel de zomerserie Vlog uit de Kas als het nieuwe initiatief Go Go Greenhouse, dat in eerste instantie in het Westland is uitgerold. In 'Vlog uit de Kas', gefinancierd door Colland, laten scholieren wekelijks zien wat hun uiteenlopende werkzaamheden zijn. Dat leverde dit jaar weer originele filmpjes op en de nodige media-aandacht. Doel van Go Go Greenhouse is om scholieren in de kas een completer beeld te geven. Zo worden ze ambassadeur van de sector en dragen ze bij aan een positief imago. Taak van de ondernemer of bedrijfsleider is om de jongeren een informatieve rondleiding te geven. In de herfstvakantie werd de eerste Go Go Greenweek georganiseerd.

Kasgroeit groeit

Kasgroeit begint 2019 met nieuwe initiatieven die als doel hebben om jonge talenten te interesseren voor de glastuinbouw. Het project ‘Functies in beeld’ benadrukt de groeikansen voor: productiemedewerkers, leidinggevenden, technici, ict’ers, marketeers, sales-, logistiek-, HR- en teeltspecialisten, zowel op mbo-, hbo- als universitair niveau. Naast het werven van talenten is ook het binden van goede medewerkers een voortdurende uitdaging. Daarover organiseerde Kasgroeit in november een online masterclass. Immers, 60% van de starters kijkt binnen een paar maanden weer om zich heen naar een andere baan. Een nieuwe medewerker die al snel productief is, écht gemotiveerd is en zich voor langere tijd aan de organisatie wil binden, dat is het geheim van personeelsbinding. De masterclass behandelde het plan van aanpak. Glastuinbouw Nederland heeft zitting in het bestuur van Kasgroeit en levert het voorzitterschap.

Pensioenakkoord

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties, waaronder LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland, meldden in de zomer met tevredenheid dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een principe pensioenakkoord te komen. Er zijn oplossingen gevonden om eerder te kunnen stoppen bij zwaar werk en de AOW-leeftijd stijgt minder snel. Ook ontstaat perspectief op het weer kunnen verhogen van de pensioenen. De maatregelen geven mensen vertrouwen en duidelijkheid, menen de ondernemingsorganisaties. Het pensioenstelsel wordt bovendien eerlijker, transparanter en persoonlijker. Het was een hard en ingewikkeld proces maar het resultaat is een set afspraken waar breed draagvlak voor is. Nu moet de vertaling naar het agrarisch en groene pensioenfonds BPL plaatsvinden.

Keurmerk Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om in de glastuinbouw te werken. Daarom heeft LTO Nederland samen met onder andere de aangesloten regionale LTO-organisaties en Glastuinbouw Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de Cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf. Desondanks kenmerkt 2019 zich op gebied van arbeid voor een belangrijk deel door problemen met huisvesting van arbeidsmigranten. Glastuinbouw Nederland zet zich in om gemeenten te bewegen om heldere afspraken te maken over dit onderwerp.

Glastuinbouw Nederland - © 2020