Jaaroverzicht 2021

In het videojaaroverzicht van 2021 trekt Jakoline van Straalen, specialist communicatie bij Glastuinbouw Nederland, met diverse collega’s het land in. Natuurlijk hadden de coronamaatregelen ook dit jaar hun invloed op het gefilmde jaaroverzicht, maar desondanks is het wederom gelukt om een goed beeld te geven van een aantal opvallende projecten van Glastuinbouw Nederland. Zo worden de kijkers meegenomen naar living lab, waar reststromen uit de glastuinbouw worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen, komt de campagne ‘love your people like your crop’ aan bod en wordt een heldere update gegeven van de stand van zaken op gebied van plantgezondheid en energie. Uiteraard kijkt Adri Bom-Lemstra terug op haar eerste jaar als voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Algemeen

Het geschreven jaaroverzicht van 2021 opent met Adri Bom-Lemstra, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. De onderwerpen onder de noemer ‘Algemeen’ zijn grofweg te verdelen in: Brussel en samenwerking. Lobby binnen de EU is belangrijk om vinger aan de pols te houden bij de ‘Van boer tot bord-strategie’ en de roep om meer biologische productie. Samenwerking kenmerkt projecten als het IMVO-convenant, de biodiversiteitsstrategie, de Hortifootprint, maar ook het thema Gezondheid & Geluk.

Bekijk de algemene resultaten

Water & Omgeving

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden, kwaliteit van het water in de kas en de beschikbaarheid van goed gietwater in de toekomst, domineren de inzet van de waterspecialisten en de lopende onderzoeksprojecten. Op gebied van ruimtelijke ordening spelen de nieuwe omgevingswet en de complexe stikstofdiscussie dit jaar een hoofdrol. Invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot medio 2022. Hopelijk heeft het nieuwe Kabinet op dat moment ook een oplossing gevonden voor de stikstofproblematiek.

Bekijk de resultaten Water & Omgeving

Gewas

De belangrijkste, landelijke thema’s en brede onderzoeksontwikkelingen domineren vanzelfsprekend ook de activiteiten van de netwerkcoördinatoren voor de diverse gewasgroepen van Glastuinbouw Nederland. Kijkend naar onderzoek springen de projecten met LED-belichting er duidelijk bovenuit. Maar plantgezondheid staat eveneens hoog op de prioriteitenlijst van vrijwel alle telers, zo blijkt onder andere uit de onderzoeksinventarisatie in veel gewasgroepen. De hoge energieprijzen baren veel zorgen, vooral als de situatie niet snel verbetert.

Bekijk de resultaten van het gewasnetwerk

Energie

Evenals in 2020 hield ODE ook dit jaar de gemoederen volop bezig. Een kentering toont zich aan, maar dat moet in 2022 met een nieuw Kabinet nog blijken. Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet om CO2-voorziening voor de sector te behouden en uit te breiden. In het laatste kwartaal domineerden de hoge energieprijzen de energieagenda. Meer dan de helft van de glastuinbouwondernemers ondervindt op het bedrijf een kostenstijging als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, zo leert onze enquête.

Bekijk de resultaten Energie

Arbeid

Het grote aantal lopende en geïnitieerde projecten zegt veel over het belang van arbeid voor de glastuinbouw. Het Cao-overleg is dit jaar weer vlotgetrokken, maar de meeste aandacht ging naar de campagne ‘Love your people like your crop’, met goed werkgeverschap als belangrijke norm. Dat vormt ook de basis voor de vele projecten om nieuwe talenten aan de sector te binden en voor de bedrijven te behouden. Dat varieert van scholing van scholieren en studenten tot het verder opleiden van medewerkers, inclusief internationale werknemers.

Bekijk de resultaten Arbeid

Regio

Samenwerking in en met de regionale greenports valt niet meer weg te denken voor de regio’s van Glastuinbouw Nederland. Samenwerking was ook in 2021 het sleutelwoord voor de regiocoördinatoren. In veel provincies en gemeenten werd gewerkt aan gebiedsvisies, omgevingsvisies en –plannen. Regionale klankbordgroepen zijn dit jaar gevormd om initiatieven op gebied van arbeid en scholing te concretiseren. Het belang van beschikbaarheid van voldoende goed gietwater heeft volop aandacht, maar ook de CO2-voorziening staat hoog op de prioriteitenlijst.

Bekijk de resultaten van de regio's

Plantgezondheid

Onderzoek en kennisoverdracht kenmerken de vele, essentiële activiteiten op gebied van plantgezondheid. Binnen Kennis in je Kas draait het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’ op volle toeren. De fytosanitaire agenda wordt steeds belangrijker en dat geldt ook voor de inzet voor behoud van het middelenpakket. Het communicatieproject ‘Kennistransfer Plantgezondheid’ is door Glastuinbouw Nederland ook in 2021 voortgezet. Ook is hard gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV.

Bekijk de resultaten Plantgezondheid

SIGN

Living Lab, die nieuwe term komt regelmatig langs in de activiteiten van SIGN in 2021. In een Living Lab werken ondernemers en marktpartijen in co-creatie aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in een real-time setting. Biobased is al langer een veelbelovend, toekomstgericht traject. Daar kan de consument volgend jaar resultaten van zien op de Floriade. Hopelijk werpen de twee innovatieroutes voor gezonde voeding ook snel vruchten af. Blijvende gedragsverandering is het ultieme doel daarvan.

Bekijk de resultaten van SIGN

Communicatie

Alert reageren op de actualiteit en het gericht uitdragen van de visie van Glastuinbouw Nederland, dat zijn de uitdagingen waar team Communicatie ook dit jaar voor stond. De verkiezingen voor de Tweede Kamer vroegen aandacht aan het begin en einde van het jaar. De campagne Geef kleur door en de voorbereidingen voor de Floriade zijn goede voorbeelden van consumentenvoorlichting. De mooie verhalen vertellen uit de sector wordt steeds belangrijker. Op verschillende manieren werd Adri Bom-Lemstra dit jaar voorgesteld als nieuwe voorzitter.

Bekijk de resultaten van Communicatie

Glastuinbouw Nederland - © 2023